NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

En la sessió ordinària d’Acadèmics de Número celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un cop convocades eleccions per cobrir els càrrecs de President, censor i Secretari de la Junta de Govern, i presentada una única candidatura, va declarar electes els candidats, que seguidament van prendre possessió dels seus respectius càrrecs, quedant constituïda la Junta de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya de la següent manera:

President:
Il·lm. Sr. Luis Jou i Mirabent

Vicepresident:
Il·lm. Sr. Juan Córdoba Roda

Secretari:
Il·lm. Sr. Francesc Tusquets i Trias de Bes

Censor:
Hble. Sr. Joan Egea Fernández

Tresorer:
Il·lm. Sr. Enric Brancós Núñez

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies